http://www.20187.org.tw/openheart/kai-xin-men-zui-xin-xiao-xi/kai-xin-menedm/2017-12-09jiaozeyonghuaijinlianglaoshizhuisihui
                                                                                                                                                           <<   金涼老師的追思會  >>News 最新消息


Sharings 學員分享

Remindings 老師的叮嚀
開心門初階課程27期  (課程已取消)
https://sites.google.com/a/20187.org.tw/20187/openheart/kai-xin-men-zui-xin-xiao-xi/kai-xin-menedm/edm2015-25chujiekecheng025qi?pli=1